Tấm thiệp Tết của Trường Sư Phạm Vĩnh Long Năm 1973

alt


alt
 
Vũ Xuân Phong