Nữ: Liên (vợ Đức), vợ Ngỡi, Điệp Bùi, Anh Đào, Chị Anh, Phượng, Nhung, Điệp Lê
Nam : Tài SG, Tài Bến Tre, Vinh, Ngỡi, Chánh, Lượm, Chí Thanh, Đức, Việt, Khai, Xiềm.
 
Huỳnh Hữu Đức