User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tạ Ơn CHÚA & Còn Vương Chút Nắng (Thơ Tranh)
***
I - Thơ Tranh : TẠ ƠN CHÚA (Cung Trầm)
3549 TaOnChuaCT TN

Designed by Thành Nguyễn

***
II - Thơ Tranh : CÒN VƯƠNG CHÚT NẮNG (Cung Trầm)
3549 b ConVuongChutNangCT TMien

 

Designed by Trầm Miên