User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Nhớ Thương Dâng Đầy & Viết Giùm Cho Ai Đó...(TT) Về Đưa Con Sáo Sang Sông (Nhạc)
*****
1- Thơ tranh : NHỚ THƯƠNG DÂNG ĐẦY ( St.Văn Bạch Lan)
4278 1a VBL NhoThuongDangDay

Designed by Songthy

*****
2- Thơ tranh : VIẾT GIÙM CHO AI ĐÓ... (Yên Sơn)
4278 2 YenSon VietGiumChoAi

Designed by Songthy

*****
3- Video nhạc : VỀ ĐƯA CON SÁO SANG SÔNG  (Yên Sơn)
4278 3 AiDuaConSaoSG SongYenSon

3- Video nhạc : VỀ ĐƯA CON SÁO SANG SÔNG  (Yên Sơn)
Nhạc và Lời  : Yên Sơn.
Hòa Âm - Thể hiện : Nguyễn Hậu